PPW - Pierwszy Portal Wyborczy. Wybory samorządowe 2018 w Polsce.
Logowanie
Proszę wpisać
adres email oraz hasło

Nie pamiętam hasła Nie pamiętasz hasła? Wypełnij pole "Email" swoim adresem i kliknij "Nie pamiętam hasła"


Używamy plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z portalu zgadzają się Państwo na te warunki.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Serwisu ppwpolska.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu internetowego „PPW Polska Pierwszy Portal Wyborczy” publikowanego pod adresem ppwpolska.pl (dalej „Serwis”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, administrator oraz wydawca Serwisu: A. Wolak M-TECH, os. Stefana Batorego 18/25, 60-687 Poznań, adres korespondencyjny: M-TECH, ul. Bóżnicza 15/17, 61-785 Poznań (dalej „Administrator”) publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.
  2. Niniejszy dokument reguluje politykę prywatności i plików „cookies” Serwisu.
  3. Administrator dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania
  4. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  1. Cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
  2. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu:
   1. poprawy jakości świadczonych usług,
   2. prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,
   3. statystycznym;
   4. informowania o treściach i usługach Administratora. oraz treściach i usługach innych podmiotów współpracujących z Administratorem,
   5. prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych (pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika na tego typu działania),
   6. wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Serwisu, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Administratora,
   7. dochodzenia roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników korzystających ze Serwisu:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
  4. Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwisy.
  5. Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanych z:
   1. hostingiem Serwisu,
   2. administracją Serwisu,
   3. utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem,
   4. dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
   5. newsletterami.
  6. W określonych okolicznościach Administrator może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z Administratorem osobom trzecim. W szczególności Administrator może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:
   1. na wniosek Użytkownika;
   2. gdy obowiązek ujawnienia danych wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa lub z nakazu właściwego sądu lub organu,;
   3. w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości.
  7. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Administrator Serwisu: Agata Wolak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Wolak M-TECH, os. Stefana Batorego 18/25, 60-687 Poznań, adres korespondencyjny: M-TECH, ul. Bóżnicza 15/17, 61-785 Poznań.
  8. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), a od dnia 25 maja 2018 r. także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  9. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
   3. nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
   4. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   5. odpowiednio zabezpieczone,
   6. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  10. Administrator danych osobowych nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
  11. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji w Serwisie, a w przypadku osób niezalogowanych do podania numeru IP zawartego w logach systemowych.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Administrator zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W trakcie rejestracji Administrator poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści i/lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do dnia 24 maja 2018 r. jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. - Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Użytkownika w celu:
   1. świadczenia usług;
   2. przesłania newsletteru,
   3. marketingu bezpośredniego,
   4. poprawy jakości świadczonych usług,
   5. statystycznym.
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORZ ICH POPRAWIANIA
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz do ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
   1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
   2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
   3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
   4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
   5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
   6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów lub usług własnych Administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  4. W przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, osobie takiej przysługuje także prawo do:
   1. wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;
  5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres korespondencyjny Administratora: M-TECH ul. Bóżnicza 15/17, 61-785 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@ppwpolska.pl.
 5. NEWSLETTER

  Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania przez Użytkownika wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu przeznaczony jest moduł NEWSLETTER dostępny na stronie głównej Serwisu. Administrator będzie przesyłał Newsletter tylko do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę (zarejestrowali się w bazie Newslettera). Użytkownik może w każdym czasie wyrazić zgodę lub cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie edycji konta Użytkownika. Podany przez Użytkownika adres e-mail dodawany jest do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu Użytkownikowi nowego Newslettera. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne informacje handlowe. Żadne dane Użytkowników newsletterów nie są przekazywane osobom trzecim.

 6. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
  1. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby Polityki Prywatności mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.
  2. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisów internetowych. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania z Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
  3. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.
  4. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych Serwisu oraz jego podstron, Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”. Efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych, zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem. Ze względu na różnorodność oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystana z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności i bezpieczeństwa umieszczonymi w menu oprogramowania używanego przez Użytkownika oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach oprogramowania w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Administratora wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: info@ppwpolska.pl.
  5. Cookies używane są w celu:
   1. optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
   2. gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych,
   3. przechowywania identyfikatorów sesji które są niezbędne w komunikacji z serwerem i umożliwia pracę z aplikacjami,
   4. przechowywania identyfikatorów sesji które są niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w Serwisie.
   Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Serwisu.
  6. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację. Producenci oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych w pomocy lub instrukcji obsługi przedstawiają sposoby blokowania plików cookies.
  7. W myśl art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907) użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie przez strony internetowe z plików cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych Serwisu oraz ich podstron, stanowi wyrażenie zgody na korzystanie przez strony internetowe Serwisu z plików cookies.
  8. Administrator informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane z Administratorem, w wyniku wyświetlania reklam w Serwisie, mogą umieszczać w nich swoje pliki cookies i odczytywać je w przeglądarkach Użytkowników.
  9. Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „Nie wylogowuj mnie”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na Urządzenie użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Użytkownik odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się nie zaznaczanie opcji „Nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z usługi. Należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji „Nie wylogowuj mnie” nie jest tożsame z funkcjonalnością oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu. Po zastosowaniu opcji „Nie wylogowuj mnie” zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś zapamiętywane hasła dostępu, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze z punktu widzenia Użytkownika, ponieważ daje możliwość zdalnego zamykania otwartych sesji.
  10. W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z Administratorem poprzez przesłanie zapytania drogą elektroniczną na adres e-mail: info@ppwpolska.pl.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn, do których linki umieszczone są w Serwisie, a których wydawcą nie jest Administrator. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu ppwpolska.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane przez administratorów tych stron internetowych odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość tych stron.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę oraz integralność przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz zgodną z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Administrator może w każdej chwili zmienić Politykę prywatności i plików cookies. W stopce Serwisu, w zakładce „POLITYKA PRYWATNOŚCI”, Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

Pobierz lub drukuj

Data ostatniej modyfikacji pliku dnia 28.06.2018.