PPW - Pierwszy Portal Wyborczy. Wybory samorządowe 2018 w Polsce.
Logowanie
Proszę wpisać
adres email oraz hasło

Nie pamiętam hasła Nie pamiętasz hasła? Wypełnij pole "Email" swoim adresem i kliknij "Nie pamiętam hasła"


Używamy plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z portalu zgadzają się Państwo na te warunki.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE INTERNETOWYM
„PPW Polska Pierwszy Portal Wyborczy”ppwpolska.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym „Pierwszy Portal Wyborczy Polska” publikowanym pod adresem ppwpolska.pl (dalej „Serwis”), zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi.
  2. Administratorem Serwisu i Usługodawcą jest Agata Wolak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Wolak M-TECH, os. Stefana Batorego 18/25, 60-687 Poznań, adres korespondencyjny: M-TECH, ul. Bóżnicza 15/17, 61-785 Poznań (dalej: „Usługodawca”).
  3. Serwis jest prowadzony w drodze elektronicznej przez Usługodawcę. 
  4. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
  5. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług dodatkowych, podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
  6. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie przez Użytkownika z niektórych Usług udostępnianych w Serwisie, w szczególności z Usług dostępnych tylko w przypadku Rejestracji wymaga dostępu do poczty elektronicznej.
  7. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.
  8. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  9. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
  10. Użytkownikiem może być jedynie osoba, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (ma nie mniej niż 13 lat), z tym zastrzeżeniem, że osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, w tym osoby poniżej 18 roku życia, musza dysponować odpowiednią zgodą opiekunów prawnych na zawarcie umowy o świadczenie Usług, wyrażenie zgód koniecznych do korzystania z Usług, udzielenie odpowiednich licencji, o których mowa w Regulaminie.
  11. Usługodawca zastrzega, iż Usługę Profil Kandydata będzie świadczył jedynie na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. DEFINICJE
  1. Cookies – mechanizmy automatycznego przechowywania danych typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”.
  2. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
  3. Kandydat – Użytkownik posiadający aktywny Profil Kandydata (na rzecz którego Usługodawca aktywnie świadczy Usługę Profil Kandydata);
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
  5. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, w tym z Usług;
  6. Login - adres e-mail Użytkownika, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji;
  7. Profil Kandydata – Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników będącymi osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które planują wziąć udział w charakterze kandydata w wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich lub do europarlamentu, przeprowadzonych na terytorium Polski, polegająca na rozszerzeniu funkcjonalności Konta o możliwość prezentacji profilu Kandydata, jego życiorysu, przekonań politycznych oraz innych informacji dotyczących Kandydata;
  8. Rejestracja - jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z określonych w Serwisie Usług wymagającego Rejestracji;
  9. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie;
  10. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem;
  11. Wpis – wszelkie treści, w tym komentarze, opinie, materiały, zdjęcia i inne zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu świadczącego Usługi w tym zakresie.
 3. ZAKRES USŁUG
  1. Serwis oferuje w szczególności, lecz niewyłącznie, następujące Usługi dla Użytkowników:
   1. możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie na Profilach Kandydatów, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego;
   2. przesyłanie newsletterów do Użytkowników;
   3. udostępnianie Użytkownikom, wyszukiwarek, ankiet itp.
   4. możliwość zadawania drogą elektroniczną pytań Kandydatom;
   5. możliwość zakupu dodatkowych Usług oferowanych w Serwisie (warunki zakupu usług płatnych określają odrębne regulaminy);
   6. możliwość czytania artykułów opublikowanych w Serwisie przez Usługodawcę.
  2. Serwis oferuje w szczególności, lecz niewyłącznie, następujące Usługi dla Kandydatów posiadających aktywny Profil Kandydata:
   1. udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania materiałów, informacji i wpisów w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
   2. przekazywanie informacji dotyczących liczby Użytkowników wyświetlających Profil Kandydata oraz liczby głosów oddanych na Kandydata (Administrator nie będzie ujawniał nikomu danych osobowych lub identyfikujących Użytkownika wyświetlającego Profil Kandydata lub oddającego głos na Kandydata);
  3. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających dokonania Rejestracji w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.
  4. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie nie określonym Regulaminem, informując o tym na stronie Serwisu lub przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.
  5. Usługodawca oświadcza, iż świadczenie Usługi Profilu Kandydata jest bezpłatne do dnia 31 grudnia 2018 r. Po tym czasie Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia opłat za świadczenie Usługi Profil Kandydata. W przypadku wprowadzenia opłat za świadczenie Usługi Profil Kandydata, Użytkownik będzie mógł:
   1. nieodpłatnie zrezygnować z Usługi Profil Kandydata, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kandydata zgody na usunięcie przez Administratora konta Użytkownika wraz ze wszystkimi informacjami, materiałami i Wpisami opublikowanymi w Serwisie lub
   2. zawrzeć z Usługodawcą umowę na odpłatne świadczenie Usługi Profil Kandydata.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Usług, w tym objętych nimi produktów.
  7. Zasady świadczenia dodatkowych Usług odpłatnych określają odrębne regulaminy opublikowane na stronach Serwisu.
  8. Administrator oświadcza, iż nie będzie publikował ani ujawniał nikomu żadnych informacji, danych osobowych lub identyfikujących Użytkownika, pozwalających na określenie Profili Kandydata odwiedzanych przez danego Użytkownika. Administrator może jedynie publikować dane statystyczne dotyczące liczby wyświetleń Profilu Kandydata oraz liczby głosów oddanych na Kandydata.
 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownicy powinni dysponować:
   1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
   2. oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, obsługującą technologie cookies.
  2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania umożliwiającego wyświetlanie plików PDF oraz akceptacji plików cookies.
 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, publikacji jakiegokolwiek materiału, informacji lub komentarza przez Użytkownika w Serwisie). Zawarcie niektórych umów o świadczenie bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie i następuje w momencie wskazanym w Regulaminie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
  2. Zawarcie umów o świadczenie niektórych odpłatnych Usług wymaga Rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług. Utworzone w procesie Rejestracji w Serwisie: Konto, Login Użytkownika oraz Profil Kandydata mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
  3. Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty w wysokości i zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
  4. Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych Usług wymagające Rejestracji w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Użytkownik może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z Konta w Serwisie.
  5. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Użytkownika danych osobowych, bez konieczności dokonania Rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
  6. Rejestracja w Serwisie (utworzenie Konata) wymaga:
   1. podania adresu e-mail oraz hasła;
   2. zweryfikowania poprawności adresu e-mail poprzez kliknięcie w link przesłany do Użytkownika w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
  7. Rejestracja w serwisie następuje automatycznie, w chwili prawidłowej weryfikacji poprawności adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do podania podczas Rejestracji prawdziwego adresu e-mail, tj. takiego pod którym Użytkownik odbiera korespondencję.
  9. Usługodawca uprawniony jest w każdym czasie do przeprowadzenia, w wybrany przez siebie sposób, weryfikacji prawdziwości adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
  10. W przypadku negatywnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika lub zaprzestania odbierania korespondencji przez Użytkownika pod tym adresem, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia konta Użytkownika. Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o skutkach negatywnej weryfikacji adresu e-mail.
  11. Decyzja Usługodawcy dotycząca przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości adresu e-mail oraz usunięcia konta Użytkownika jest ostateczna, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Usługodawcy.
  12. Przedmiotem Umowy o świadczenie Usług jest przede wszystkim wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie Użytkownikom Wpisów, informacji i materiałów na serwerach oraz umożliwienie ich grupowania, zapamiętywania i wyszukiwania przy uwzględnieniu określonych kryteriów.
  13. W przypadku udostępnienia przez Usługodawcę Usług świadczonych odpłatnie, zasady świadczenia tych Usług Usługodawca określi w odrębnym regulaminie świadczenia Usług odpłatnych.
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkowników Usług drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
  3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.
  4. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług bezpłatnych łącznie wyniosły nie więcej niż 100 godzin w miesiącu.
  5. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
  6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy lub wprowadzający w błąd innych Użytkowników oraz osób trzecich.
  7. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm. – dalej: „Prawo autorskie”). Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia Loginu i Hasła dostępu do Usług przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik nie może udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim.
  9. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy: info@ppwpolska.pl oraz poprzez edytowanie odpowiednich danych na Koncie. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
  10. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, Użytkownik przy dokonywaniu Rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych na podany przez niego adres e-mail lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści takiego oświadczenia. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: info@ppwpolska.pl.
  11. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażowych.
 7. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PROFIL KANDYDATA
  1. Korzystanie z Usługi Profil Kandydata wymaga Rejestracji w Serwisie, aktywowania jej zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Serwisu, w którym jest dostępna oraz podania następujących danych:
   1. Imię;
   2. Nazwisko;
   3. Adres e-mail.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość świadczenia Usługi Profil Kandydata tylko na rzecz osób spełniających wszystkie kryteria określone w Regulaminie.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych i informacji podczas składania wniosku o aktywację Usługi Profil Kandydata oraz do podawania prawdziwych, rzetelnych i autentycznych danych i informacji w zakładce Profil Kandydata.
  4. Usługodawca uprawniony jest do przeprowadzenia, w wybrany przez siebie sposób, weryfikacji prawdziwości danych i informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej.
  5. Usługodawca uprawniony jest do weryfikacji danych i informacji, o których mowa w ustępie 3 powyżej, zarówno przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Profil Kandydata jak i w trakcie jej świadczenia.
  6. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do prawdziwości danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Profil Kandydata, Usługodawca może uzależnić rozpoczęcie świadczenia Usługi Profil Kandydata od potwierdzenia przez Użytkownika prawdziwości tych danych (pozytywnej weryfikacji danych), a w przypadku braku potwierdzenia prawdziwości tych danych (negatywnej weryfikacji), Usługodawca uprawniony jest do odmowy rozpoczęcia świadczenia Usługi Profil Kandydata.
  7. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do prawdziwości danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, po rozpoczęciu świadczenia Usługi Profil Kandydata, Usługodawca może uzależnić dalsze świadczenie Usługi Profil Kandydata, w tym także czasowo zawiesić świadczenie tej Usługi, od potwierdzenia przez Użytkownika prawdziwości tych danych (pozytywnej weryfikacji danych), a w przypadku braku potwierdzenia prawdziwości tych danych (negatywnej weryfikacji), Usługodawca uprawniony jest do zaprzestania świadczenia Usługi Profil Kandydata oraz usunięcia Konta Użytkownika wraz ze wszelkimi informacjami ujawnionymi w zakładce Profil Kandydata.
  8. W przypadku braku potwierdzenia przez Użytkownika prawdziwości danych, których mowa w ust. 3 powyżej (negatywnej weryfikacji), Usługodawca może także uzależnić świadczenie Usługi Profil Kandydata od dokonania przez Użytkownika odpowiednich zmian w zakresie danych i informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej.
  9. Decyzja Usługodawcy dotycząca:
  10. Przedmiotem Umowy o świadczenie Usługi Profil Kandydata jest:
   1. przechowywanie przez Usługodawcę Wpisów, informacji i materiałów na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
   2. licencja udzielona Usługodawcy przez Użytkownika na korzystanie z Wpisów, informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.
  11. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Profil Kandydata następuje w momencie aktywacji Usługi Profil Kandydata.
  12. Aktywacja Usługi Profil Kandydata (rozpoczęcie świadczenia Usługi Profil Kandydata) następuje w chwili zaakceptowania przez Usługodawcę wniosku o aktywację Usługi Profil Kandydata, nie wcześniej jednak, niż w chwili uruchomienia na Koncie odpowiednich funkcjonalności dotyczących Usługi Profil Kandydata (zakładki „Profil Kandydata”).
  13. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, informacji i materiałów, które będą zawierały treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem. W takim przypadku Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Wpisu, materiałów i informacji oraz usunięcia Konta.
  14. Użytkownik zobowiązany jest, w terminie trzech dni roboczych od aktywacji Usługi Profil Kandydata, do zamieszczenia w zakładce Profil Kandydata, autentycznego i prawdziwego zdjęcia przedstawiającego wizerunek Kandydata (dalej Zdjęcie), którego dane Konto dotyczy. W przypadku niezamieszczenia Zdjęcia w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym lub zamieszczenia Zdjęcia niespełniającego powyższych kryteriów, Usługodawca ma prawo do edycji Profilu Kandydata poprzez zamieszczenie wybranego przez siebie Zdjęcia. Tożsame uprawnienie przysługuje Usługodawcy, jeżeli na profilu Kandydata Zdjęcie nie będzie publikowane przez okres co najmniej trzech dni. Kandydat ma prawo do zmiany Zdjęcia w każdym czasie.
  15. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie w szczególności:
   1. jakichkolwiek treści wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających uczucia religijne oraz takich, które są powszechnie uważane za obraźliwe;
   2. reklam lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą;
   3. pochodzących od osób trzecich tekstów, materiałów, Wpisów itp. mających charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, chyba że publikacja taka będzie mieścić się w granicach cytatu lub publikujący posiada uprawnienie do publikowania utworu;
   4. treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, prawa autorskie osób trzecich;
   5. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;
   6. treści stanowiących formę przestępstwa lub wykroczenia, albo naruszających prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej;
   7. treści pisanych w językach innych, niż polski.
  16. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
  17. Użytkownik zamieszcza wszelkie treści, w tym Wpisy, materiały i informacje w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
  18. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres info@ppwpolska.pl.
  19. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania i weryfikowania w jakimkolwiek zakresie treści Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
  20. Usługodawca jest uprawniony usunąć każdą treść, Wpis, materiał oraz każdą informację, w każdej chwili, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba. Dotyczy to w szczególności przypadków niezgodności opublikowanych treści i Wpisów z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym prawem.
  21. Usługodawca jest uprawniony zawiesić, wstrzymać lub odmówić świadczenia wszelkich usług na rzecz Użytkownika, którego postępowanie jest sprzeczne z Regulaminem, a także zablokować dostęp do Serwisu z adresu IP komputera, z którego korzystał ten Użytkownik.
  22. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Serwisu bez podania przyczyny.
 8. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA
  1. Jeżeli jakakolwiek treść, materiał lub Wpis zamieszczony w Serwisie przez Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, licencji na korzystanie z tego utworu (dalej Utwór) na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką poligraficzną, reprograficzną, elektroniczną, cyfrową, fotograficzną, fonograficzną, audiowizualną, multimedialną oraz w sieci Internet i Intranet,
   2. w zakresie rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór w całości lub w części utrwalono - bez względu na przeznaczenie, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w całości lub w części w sposób inny niż wskazany w punktach a)- b) powyżej, także wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie w tym za pośrednictwem satelity oraz sieci telekomunikacyjnych, a także w ramach serwisów opartych na dostępie warunkowym, w tym w Internecie lub Intranecie i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, zarówno w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, jak i w czasie lub miejscu wybranym przez udostępniającego, w tym również w serwisach i za pomocą urządzeń mobilnych;
   4. wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji, a także łączenia z innymi utworami;
   5. wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu w wydawnictwach drukowanych, multimedialnych, filmach i innych utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych (także w telewizji internetowej) i radiowych, reklamie, utworach scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, widowiskowych, grach;
   6. prawo do określenia nazwy Utworu, pod którą będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazwy handlowej włączając w to prawo do zarejestrowania na rzecz Usługodawcy znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych, wykorzystanych w Utworze.
  2. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostaje udzielona z chwilą dokonania Wpisu na korzystanie z każdego Utworu na terytorium całego świata w okresie 10 lat.
  3. Użytkownik dokonując Wpisu lub publikując w Serwisie jakąkolwiek treść stanowiącą Utwór, składa oświadczenie woli o udzieleniu Usługodawcy licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, przy czym udzielenie ww. licencji następuje z chwilą opublikowania w Serwisie Wpisu lub jakiejkolwiek innej treści, bez składania dodatkowych oświadczeń.
  4. Użytkownik wyraża także nieodpłatnie zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Usługodawcę ze stworzonych przez niego lub podmioty trzecie opracowań Utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej.
  5. Użytkownik, publikując Utwór w Serwisie wyraża zgodę na upoważnienie przez Organizatora innych osób do korzystania z Utworu w zakresie licencji udzielonej Organizatorowi.
  6. Publikacja Utworu w Serwisie stanowi nieodpłatne udzielenie przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy niewyłącznej licencji na korzystanie z artystycznego wykonania Utworu i rozporządzania prawami do tego artystycznego wykonania na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej.
  7. Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do Utworu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika - w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej.
  8. Użytkownik, wysyłając wniosek o aktywację Usługi Profil Kandydata wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Użytkownika znajdującego się we Wpisach oraz we wszelkich treściach publikowanych przez Użytkownika w Serwisie i udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie ww. wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: emisja w przekazach telewizyjnych, radiowych i internetowych, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym sieci Internet, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach itp., publikowanie zdjęć, a także udzielają Usługodawcy zgody na upoważnianie innych podmiotów do korzystania z wizerunku Użytkownika w zakresie ww. licencji.
  9. Użytkownik udziela zgody Usługodawcy na wykorzystywanie swojego wizerunku zawartego we Wpisach oraz we wszelkich treściach publikowanych przez Użytkownika w Serwisie z podaniem danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, miasto zamieszkania, partia polityczna), jak również anonimowo.
  10. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z publikacją Wpisu lub jakichkolwiek innych treści w Serwisie obciążonego prawami osób trzecich, obciąża publikującego Użytkownika.
  11. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z Utworu.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
   1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta, ujawnianie danych osobowych;
   2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Użytkownika, niezależnie od przyczyn, z których to nastąpiło;
   3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu;
   4. za jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych, do których linki zamieszczono w Serwisie.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Użytkownika.
  6. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Usługodawca zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie Rejestracji, w trakcie której Usługodawca poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści i/lub świadczenia Usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.
  2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
   1. nazwisko i imiona Użytkownika;
   2. adres zamieszkania lub pobytu;
   3. adres poczty elektronicznej;
   4. numer telefonu;
   5. data urodzenia.
  3. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Użytkownika w celu:
   1. świadczenia usług;
   2. przesłania newsletteru,
   3. marketingu bezpośredniego,
   4. poprawy jakości świadczonych usług,
   5. statystycznym.
  4. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
  5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z Usługi (dane eksploatacyjne):
   1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej;
   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
   4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
  7. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanych z:
   1. hostingiem Serwisu,
   2. administracją Serwisu,
   3. utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem,
   4. dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
   5. newsletterami.
  8. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w jakikolwiek sposób związany z korzystaniem z Serwisu, przetwarzanych w zakresie i celu wskazanym w Regulaminie, w tym w celu świadczenia Usług – jest Usługodawca.
  9. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  10. Użytkownicy mają dostęp do treści swoich danych i mogą żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
  11. Usługodawca nie przetwarza danych szczególnych w postaci poglądów politycznych.
  12. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres 10 lat.
  13. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do dnia 24 maja 2018 r. jest art. 23 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. - Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  14. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  15. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres korespondencyjny Usługodawcy: M-TECH, ul. Bóżnicza 15/17, 61-785 Poznań.
 11. PLIKI COOKIES
  1. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.
  2. Pliki cookies to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisów internetowych. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za ich pomocą dostarczane są Usługodawcy informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania z Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i Usług do preferencji Użytkownika.
  3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych Serwisu oraz jego podstron, Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies. Efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych, zastosowany został mechanizm przyjmowania plików cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem. Ze względu na różnorodność oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności i bezpieczeństwa umieszczonymi w menu oprogramowania używanego przez Użytkownika oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach oprogramowania w zakresie zarządzania pilikami cookies spowoduje, iż pliki cookies będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików cookies Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Usługodawcy wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: info@ppwpolska.pl.
  4. Cookies używane są w celu:
   1. optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
   2. gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych,
   3. przechowywania identyfikatorów sesji które są niezbędne w komunikacji z serwerem i umożliwia pracę z aplikacjami,
   4. przechowywania identyfikatorów sesji które są niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w Serwisie.
   Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Serwisu.
  5. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili, poprzez zmianę ustawień, można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację.
  6. W myśl art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907) użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie przez strony internetowe z plików cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych Serwisu oraz ich podstron, stanowi wyrażenie zgody na korzystanie przez strony internetowe Serwisu z plików cookies.
  7. Usługodawca informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane z Usługodawcą, w wyniku wyświetlania reklam w Serwisie, mogą umieszczać w nich swoje pliki cookies i odczytywać je w przeglądarkach Użytkowników.
  8. Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „Nie wylogowuj mnie”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na Urządzenie użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Użytkownik odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się nie zaznaczanie opcji „Nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z usługi. Należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji „Nie wylogowuj mnie” nie jest tożsame z funkcjonalnością oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu. Po zastosowaniu opcji „Nie wylogowuj mnie” zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś zapamiętywane hasła dostępu, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze z punktu widzenia Użytkownika, ponieważ daje możliwość zdalnego zamykania otwartych sesji.
  9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w serwisie.
 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje dotyczące Usług, o których mowa w Regulaminie, Użytkownik może składać w formie pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres korespondencyjny Usługodawcy: M-TECH, ul. Bóżnicza 15/17, 61-785 Poznań.
  2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres korespondencyjny Użytkownika oraz:
   1. w przypadku Usług wymagających Rejestracji - nazwę Konta (Login) Użytkownika;
   2. w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Użytkownika podany Usługodawcy.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
  5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
  6. O decyzji Usługodawcy Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany przy składaniu reklamacji.
  7. Decyzja Usługodawcy dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna – Użytkownikowi nie przysługuje odwołanie od tej decyzji.
 13. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
  2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa, niezależnie od tego, czy do zawarcia Umowy o świadczenie tej Usługi wymagana była Rejestracja w Serwisie. Szczegółowe zasady rozwiązywania umowy o świadczenie usługi odpłatnej zawiera regulamin świadczenia tej usługi.
  3. Usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów o świadczenie Usług. Umowy o świadczenie Usług wymagających Rejestracji inne niż zawierane na czas oznaczony, ulegają rozwiązaniu wskutek ich wypowiedzenia, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail tej Strony.
  4. Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy: M-TECH, ul. Bóżnicza 15/17, 61-785 Poznań, przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: info@ppwpolska.pl. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać, znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać).
  6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
  7. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 6, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
   1. O świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;
   2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust 4 powyżej, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.
  8. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających Rejestracji w Serwisie. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Usługodawcy, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. X Regulaminu.
  9. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
  2. Użytkownicy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji - na głównej stronie Serwisu przez co najmniej 30 dni.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług płatnych wymaga przesłania na adres e-mail: info@ppwpolska.pl lub na adres korespondencyjny Usługodawcy: M-TECH, ul. Bóżnicza 15/17, 61-785 Poznań.
  4. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu.
  5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej info@ppwpolska.pl
  6. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2018 r.

Pobierz lub drukuj

Data ostatniej modyfikacji pliku dnia 04.07.2018.